Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Lapseki Meslek Yüksekokulu

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Maliye bilimi bir tarafı iktisata bir tarafı da hukuka dayanan disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Maliye devlet ve toplum arasındaki mali olayları ve gelir-gider arasındaki dengeyi inceler.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Önlisans Programı 2011 yılında Lapseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olup, 2011-2012 akademik yılında normal öğretim ve 2012-2013 akademik yılında ikinci öğretim programı eğitim ve öğretime başlamıştır.

Meslek Yüksekokulumuz Maliye Programı 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS)’na göre TYT (Temel Yeterlilik Testi) puan türünde öğrenci almaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.

Misyon 

Maliye alanında ulusal ve uluslararası ölçekte gelişmeleri takip eden, mesleki bilgilerle donatılmış, girişimci, öz güvene sahip, bilimsel bilgiyi kullanacak bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Evrensel üniversite kültürüne uygun olarak, akademik disiplin ve kalite anlayışı ile eğitim veren, üretken, her konuda kendine güvenen, özgür, yaratıcı, alanında iyi yetişmiş mezunlar veren, öğrenci ve çalışanlarına güven telkin eden ve alanında öncü bir bölüm olmaktır.

Amaç ve Hedefler

-Maliye disiplininin temellerini bütçe, mali planlama ve vergi gibi alanlarda güncel konuların takibini yaparak öğretmek,

-Öğrencilerin maliye konusundaki bilgilere ulaşma, değerlendirme ve yorumlama becerilerini geliştirmek,

-Sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,

-Alanıyla ilgili sektörlerde yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek.

-Ulusal ve uluslararası düzeydeki mali ve iktisadi olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, gelişmeleri izleyen ve sorunlara çözümler üreten,

-Değişen ve gelişen şartlara göre kendini uyarlayabilen, alanındaki yenilikleri takip edebilen,

-Ülkesine ve insanlığa katkı sağlayacak maliye alanında yetkin,

-Kamu ve özel sektörün mali ve iktisadi konularda uzman eleman gereksinimini karşılayabilecek donanımlı ve nitelikli maliyeciler yetiştirmek.

 

Sayılarla Bölümümüz

Bölümümüz 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Öğretim Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir.

Akademik Kadromuz

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Dr. Öğretim Üyesi Selin TÜRKMEN 

 

Dr. Öğretim Üyesi Recep FEDAİ  
  Dr. Öğretim Üyesi Mesut YÜCESAN

Öğr. Gör. Senil KETENCİLER

 

Maliye Programı              

  Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
  Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tarı Özgür 

Öğr. Gör. Nurdan ERDİM

Öğr. Gör. Gamze ERDEN

Öğr. Gör. Hilal ÇELİK

Öğr. Gör. Başak KARATAŞ

Öğr. Gör. Burcu ÇAPAR    

             

 

Eğitim-Öğretim Metodları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Maliye Programı amaç ve hedeflerine ulaşmak için aşağıda verilen eğitim-öğretim yöntemlerini kullanmaktadır.

 • Ders & sınıf içi etkinlikler
 • Grup çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Sunum
 • Proje hazırlama
 • Staj
 • Mesleki faaliyet
 • Teknik gezi
 • Bilgisayar destekli öğrenme
 • Uygulama
 • Sosyal faaliyet

Ders Planını İndirmek İçin Tıklayınız

'ğrencilerimizin gözüyle Maliye Programı''

Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3

 

 

Mezuniyet Koşulları

4 yarıyıl boyunca 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri başaran, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olan ve 30 iş gününü kapsayan stajlarını tamamlayan öğrenciler mezun olmaktadırlar.

Detaylı bilgi için http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-yeni.html.

 

Mezuniyet Sonrası

Mezun öğrencilerimiz, “Maliye Meslek Elemanı” unvanı ile “Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

Maliye Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimizin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından itibaren lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girmeleri gerekmektedir.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

İstihdam İmkânları

Mezun olan öğrencilerin istihdam imkânları oldukça geniştir. Maliye meslek elemanları kamu iktisadi teşebbüslerinde, mahalli idarelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile Mal Müdürlükleri’nde, Vergi Daireleri’nde, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda, Ticaret Bakanlığı’nın ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca bankalarda ve özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci –mali müşavir ve muhasebe bürolarında çalışabilirler. 

Program mezunları yukarıda söz edilen çalışma alanları dışında, gerekli eğitim ve stajlarını tamamladıktan sonra kendi adlarına büro açarak Serbest  Muhasebeci unvanı ile de çalışabilmektedirler. Bunun yanında lisans eğitimini ilgili bölümlerde tamamladıktan sonra Mali Müşavir olma imkânına sahip olurlar. Mali Müşavir unvanı ile kendi bürolarını açabilirler ya da işletmelerin muhasebe birimlerinde Mali Müşavir olarak çalışabilirler. Yine aynı şekilde lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler Sayıştay, Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu gibi üst kurum ve kuruluşlarda denetçi, uzman ve müfettiş olarak, İdari Yargı Hâkimliği sınavında başarılı olan öğrenciler ise idari Yargı Hâkimi olarak görev yapabilmektedir.

 

FOTOĞRAFLARLA MALİYE PROGRAMI